Jak sprzedać nieruchomość będącą własnością małoletniego?

Małoletni staje się właścicielem, lub współwłaścicielem nieruchomości, najczęściej na skutek nieodpłatnych czynności jakimi są m.in. darowizna, czy dziedziczenie. Na skutek różnych okoliczności życiowych, powstaje często potrzeba sprzedaży tej nieruchomości. Dowiedz się, jakie kroki trzeba podjąć, aby mogło dojść do takiej czynności. Skorzystaj z załączonego darmowego wzoru.

Odrobina teorii

Każdy człowiek, niezależnie od wieku, posiada zdolność prawną tj. może być podmiotem praw i obowiązków. Tym samym więc, małoletni może stać się właścicielem nieruchomości. Inną kwestią jest natomiast zdolność do czynności prawnych, którą to w pełni człowiek uzyskuje skończywszy 18 lat. Dopiero wtedy, może swobodnie zarządzać nieruchomością, której jest właścicielem tj. sprzedać ją, zamienić, darować, czy też obciążyć.

Co jednak zrobić wcześniej, zanim nasz właściciel ukończy 18 lat?

Tu na scenie pojawiają się przedstawiciele ustawowi małoletniego, czyli rodzice, którzy sprawują nad nim władzę rodzicielską (art. 98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), a także są obowiązani zarządzać z należytą starannością majątkiem dziecka.

Rodzice mogą swobodnie dokonywać czynności zwykłego zarządu majątkiem małoletniego. Jak stanowi art. 101 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice nie mogą jednak bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Sprzedaż nieruchomości, ze względu na jej wartość, samą formę tej czynności i jej wagę, zdecydowanie należy do czynności przekraczających zwykły zarząd. Niezbędne jest tu więc uzyskanie zezwolenia Sądu na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego.

Procedura uzyskiwania zezwolenia

W celu uzyskania zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, rodzice muszą skierować wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania małoletniego. Wniosek mogą skierować oboje rodzice lub jedno z nich, wskazując drugiego rodzica jako uczestnika postępowania, którego zdania sąd wysłucha na posiedzeniu. Uczestnikiem postępowania nie jest natomiast samo dziecko.

We wniosku należy dokładnie przedstawić czynność do której ma dojść, tj. opisać nieruchomość, cenę za jaką ma być sprzedana (nie może to być cena dużo niższa od rynkowej, gdyż Sąd może uznać tą czynność za niekorzystną dla dziecka) i najlepiej również komu.

Wniosek o wyrażenie zgody należy uzasadnić wskazując z jakiego powodu ma nastąpić rozporządzenie majątkiem małoletniego. Wykazać należy, iż czynność ta jest uzasadniona gospodarczo, a przede wszystkim jest zgodna z dobrem dziecka.

Chcąc dowieść, iż dana czynność faktycznie leży w interesie małoletniego, warto również wskazać, co stanie się ze środkami ze sprzedaży nieruchomości małoletniego np. pieniądze zostaną umieszczone na oprocentowanym rachunku lub lokacie do czasu uzyskania przez małoletniego pełnoletniości.

Oczywiście niezbędne jest również wskazanie dowodów uzasadniających wniosek, które następnie wymieniamy na końcu jako załączniki. Będą nimi w zależności od okoliczności konkretnej sprawy:

– odpis aktu urodzenia małoletniego,

– odpis księgi wieczystej,

– pisemną deklarację zakupu nieruchomości,

– operat szacunkowy nieruchomości (opcjonalnie),

– potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej

Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł i uiszcza się ją w kasie sądu lub na wskazany rachunek bankowy.

Sąd w czasie postępowania rozstrzygnie, czy czynność, na którą ma zostać wydane zezwolenie,  jest zgodna z zasadami prawidłowej gospodarki i czy nie narusza praw dziecka i jest dla niego korzystna.

W sytuacji, gdy Sąd wyda pozytywne dla rodziców postanowienie, odczekać muszą oni, aż postanowienie się uprawomocni.

Mając już prawomocne postanowienie, mogą udać się z nim do wybranego notariusza w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Do samego aktu stają oboje lub jedno z rodziców.

W akcie notarialnym stanowiącym umowę sprzedaży nieruchomości, postanowienie sądu opiekuńczego musi zostać szczegółowo i dokładnie opisane.

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM MAŁOLETNIEGO

 ↓

POSTANOWIENIE SĄDU ZEZWALAJĄCE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI

 ↓

UPRAWOMOCNIENIE SIĘ POSTANOWIENIA

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY U NOTARIUSZA

Wnioski

Sprzedaż nieruchomości należącej do małoletniego z pewnością do najszybszych i najłatwiejszych nie należy. Jednak nie ma co się zniechęcać, jeżeli jesteś stroną sprzedającą zastosuj się do powyższych porad, skorzystaj z załączonego wzoru, a gdy jesteś inwestorem i chcesz kupić taką nieruchomość, to po prostu prześlij ten artykuł stronie sprzedającej 😉

Pamiętaj! cena zakupu nieruchomości nie może bardzo odbiegać od ceny rynkowej, a jeżeli już to musi to zostać dobrze uzasadnione (np. jej stanem). Sąd zezwoli na daną czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego, tylko w sytuacji kiedy będzie to dla dziecka korzystne.

Poniżej wzór, z którego można skorzystać składając wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego, polegającej na zbyciu nieruchomości w imieniu małoletniego.

Wzór jest mocno uniwersalny jednak pamiętajcie  o dostosowaniu go do okoliczności Waszej sprawy.


Jeżeli jednak czujesz, że mimo wszystko przydała by Ci się pomoc w sporządzeniu takiego wniosku, odezwij się do mnie, a przedstawię Ci ofertę na sporządzenie i odpowiednie uzasadnienie dla Ciebie takiego wniosku
.

Mój adres email: kontakt@kancelariawieczorek.pl

…………….., dnia ……………………. r.

Sąd Rejonowy w ………………….

….. Wydział Rodzinny i Nieletnich

………………………………………….

…………………………………………..

Wnioskodawcy:

………………………………………..

PESEL: …………………………..

………………………………………..

………………………………………..

i

………………………………………..

PESEL: …………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Wniosek
rodziców o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Wnosimy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, poprzez zawarcie w imieniu syna/córki …………………………., urodzonego/urodzonej dnia ……………………. r., umowy sprzedaży …………………………(imię i nazwisko potencjalnego kupca), zam. …………….., za cenę …………………. zł, nieruchomości położonej w ………………, o powierzchni ……………… m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w …………………………. księga wieczysta Nr Kw: ……………………………, której syn/córka jest właścicielem/współwłaścicielem (w jakiej części).

Uzasadnienie

Wymienioną we wniosku nieruchomość małoletni syn/córka wnioskodawców ……………………. odziedziczył/nabył na skutek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody uzasadniające iż czynność jest gospodarczo uzasadniana i zaspokaja interes małoletniego, służy jego dobru )

Przedstawione okoliczności dowodzą, że zarówno z gospodarczego punktu widzenia, jak i ze względu na dobro dziecka sprzedaż nieruchomości jest zdaniem wnioskodawców celowa.

W tym stanie rzeczy wniosek jest uzasadniony.

………………………………

………………………………

Załączniki:

 • odpis wniosku,
 • odpis skrócony aktu urodzenia ……………………..,
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/umowy darowizny,
 • odpis z księgi wieczystej.

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

85 thoughts on “Jak sprzedać nieruchomość będącą własnością małoletniego?

 1. A co jeśli sprzedam nieruchomość małoletniego za mniejszą/większą kwotę niż podałam w wniosku do sądu? Czy mogę to sprzedać za inną kwotę niż wartość którą podałam?

  1. Sąd wyrażając zgodę na sprzedaż nieruchomości będącej własnością małoletniego wskazuje, iż „cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa od ….zł”. Kwota ta więc może być wyższa, jednak niższa faktycznie być nie może. Notariusz, u którego będzie zbywana nieruchomość, nie zgodzi się na sporządzenie aktu niezgodnego z postanowieniem Sądu.

 2. Chcę sprzedać fragment działki ok. 15 a, której współwłaścicielami jestem ja i dwoje małoletnich dzieci. Czy muszę najpierw uzyskać zgodę sądu na sprzedaż czy mogę dokonać podziału naszej działki?

  1. Zarówno podział jak i sprzedaż nieruchomości to czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka. Polecam najpierw uzyskać zgodę Sądu na obie te czynności, a dopiero później przystąpić do działania. W przeciwnym razie, podział nieruchomości bez zgody Sądu może okazać się nieważny.

 3. Czy chcąc sprzedać mieszkanie muszę mieć najpierw konkretnego kupca i mam obowiązek wskazać go we wniosku? Czy mogę wystąpić o zezwolenie i szukać kupca?

   1. Czy mając dwoje nieletnich dzieci, w imieniu których chcę sprzedać mieszkanie powinnam złożyć dwa oddzielne wnioski do Sądu czy mogę złożyć jeden?

   2. Witam Syn jest właścicielem części naszej rodzinnej nieruchomości chcemy nieruchomość sprzedać czy przed złożeniem wniosku do sądu rodzinnego muszę mieć najpierw kupca na nieruchomość .. Bo Prawnik tak przekazał mojemu ojcu że tak jest proszę o pomoc

    1. Wymóg wskazania nabywcy nieruchomości nie wynika z przepisów, jednak dla rozstrzygnięcia wniosku, Sąd musi na pewno otrzymać informacje, za jaką cenę ma zostać sprzedana nieruchomość. Informacja ta jest potrzebna dla oceny, czy ta transakcja jest korzystna dla dziecka. Często trudno jest jednak wskazać cenę sprzedaży, za którą się nieruchomość sprzeda, zanim się jej na sprzedaż nie wystawi i właśnie kupca nie znajdzie.

 4. Darowałem mojemu synowi mieszkanie , moja była żona nie partycpuje w opiece nad mieszkaniem tylko cały czas ja ( nadmieniam że nie mieszkaja w tym mieszkaniu )tym samym była zona została na akcie notarialnym prawnym opiekunem mieszkania – CHCĘ zmienić na siebie opiekuna prawnego nad mieszkaniem może też zostać nawet jakiś sądowy kurator aby pozbawić byłej żony obawiam sie że moze sprzedać to mieszkanie.

  1. Nie do końca jest dla mnie jasny tu stan faktyczny, jednak jeżeli właścicielem mieszkania jest małoletni syn, to rodzic, nie może sprzedać mieszkania bez zgody Sądu, a ten wyrazi zgodę tylko w sytuacji, gdy będzie to zgodne z dobrem dziecka.

 5. Witam jak dobrze uzasadnic jakie dobro i korzysci bedzie miał nieletni. np że pieniądze posłuża na dalszy rozwój edukacji, na lepszy start w dorosłym życiu ? na rozwijanie jego pasji ( wędkarstwo ) ? czy to są wystarczjace uzasadnienia dla sądu aby wyraził swoja zgode na sprzedaż nieruchomości ?

  1. Uzasadnienie z pewnością musi być bardziej szczegółowe, zawierać konkretne informacje na co zostaną przeznaczone pieniądze, jakie potrzeby dziecka zostaną zaspokojone. Na pewno warto wskazać, iż zostanie otworzony specjalny rachunek bankowy, z którego pieniądze będą wydatkowane rzecz dziecka.
   Dobrze również byłoby wskazać, iż sprzedaż nieruchomości jest uzasadniona i korzystna z gospodarczego punktu widzenia np. powołując się na aktualnie wysokie ceny nieruchomości.

   1. Dzień Dobry Pani Mecenas,
    Jestem potencjalnym kupcem działki rolnej której właścicielem jest nieletni ktory dostał ją w spadku po dziadkach. Sad po otrzymaniu wniosku poprosił o pity z 3 lat obojga rodziców (rodzice po rozwodzie), operat szacunkowy dzialki( jest na 100 tys zł) oraz uzasadnienie.
    Chłopak ma 13 lat i chodzi do prywatnej brytyjskiej szkoły w Warszawie.
    Mama ma bardzo wysokie alimenty, tata posiada duża firmę prowadząca w Rosji a wiec zarobki również na pewno ma bardzo duże.
    Chłopiec ma kilka nieruchomosci, ta jest najmniej atrakcyjna i jest w strasznym stanie(zakrzaczona i podmokła działka rolna) mieszcząca się 250 km od Warszawy.
    Jak możemy najlepiej uzasadnić, ze będzie to w interesie małoletniego ?

 6. Chcę sprzedaż mieszkanie własnościowe, które w 1/3 należy do dwójki moich nieletnich dzieci (15 i 13 lat), a w 2/3 do mnie. Dzieci odziedziczyły po 1/6 po swojej zmarłej matce, a mojej żonie. Jesteśmy w trakcie budowy domu i zabrakło nam środków na wykończenie. Chciałem skorzystać ze swojej części po sprzedaży mieszkania i wykończyć wspomniany dom. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku i jak najlepiej uzasadnić wniosek w mojej sytuacji , żeby uzyskać zgodę Sądu bez dodatkowych wezwań w celu wyjaśnień/uzupełnienia akt? Mam operat szacunkowy mieszkania, dzieci mają własne konta bankowe.

  1. Proszę załączyć dokumentację dot. budowanego domu i wskazać także, że w związku z aktualnie wysokimi cenami nieruchomości, sprzedaż tego mieszkania jest dla dzieci finansowo korzystna.

 7. Witam, czy do sprzedaży domu potrzebne jest wyłącznie postanowienie sądu, że rodzice jako opiekunowie prawni mogą sprzedać konkretny dom, za określoną cele w i wyznaczonym czasie? Czy może być taka sytuacja, że sprzedający mają postanowienie sądu o możliwości zasądzania domem nieletniej (czy też majątkiem?) We wszystkich działaniach? Bez podawania konkretnych danych ?
  Dziękuję za odpowiedź 🙂

  1. W celu sprzedaży konkretnej nieruchomości, której właścicielem jest dziecko, rodzice muszą uzyskać zgodę sądu. Rodzice dziecka co do zasady sprawują zarząd jego majątkiem, jednak tylko w ramach czynności nie przekraczających zwykłego zarządu.

 8. witam. a co w sytuacji, gdy rodzice uzyskają zgodę sądu na sprzedaż nieruchomości ale środki ze sprzedaży nie zostaną przeznaczone na „dziecko”, tzn. matka dzieci przeznaczy je na zupełnie inny cel niż wskazany we wniosku.
  albo np. zostanie kupione mieszkanie, w których dziecko mieszkało tylko rok, po czym się wyprowadziło (uzyskało pełnoletność) – czy jest sposób na odszukanie choć części majątku dziecka ?

  pozdrawiam

  1. Sąd opiekuńczy może zawsze nakazać rodzicom, żeby sporządzili inwentarz majątku dziecka i przedstawili go sądowi (art.104 krio), wskazując na co zostały przeznaczone pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Po uzyskaniu pełnoletności tj. ustaniu zarządu nad majątkiem dziecka, rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. (art. 105 krio)

 9. Dzień dobry,
  dziękuję za tak kompetentny artykuł, który wyjaśnił wiele moich wątpliwości. Czy nie nadużyję dobroci Pani Mecenas, jeżeli dopytam, co w sytuacji, gdy małoletni odziedziczył udział 1/4 w nieruchomości (w której udział 1/4 też odziedziczyła jego dorosła siostra, a współwłaścicielem pozostałej połowy jest ktoś inny – ktoś kto był współwłaścicielem już wcześniej, razem ze zmarłym)? Dostałam zgodę sądu na sprzedaż tej 1/4, ale pozostali współwłaściciele nie godzą się na nią, nie stać ich też na odkupienie udziału od małoletniego.
  Z góry niezmiernie dziękuję.
  po odziedziczeniu spadku stał się współwłaścicielem nieruchomości (1/4), a z pozostałymi współwłaścicielami nie można się dogadać co do ich podziału? Nie stać ich na zakup tej 1/4. Sąd już wcześniej wyraził zgodę na

  1. Jeżeli pozostałych współwłaścicieli nie stać na spłatę udziału, to pozostaje podział fizyczny nieruchomości lub jej sprzedaż i podział uzyskanej ze sprzedaży kwoty. Jeżeli te osoby nie wyrażą na takie rozwiązania zgody, zawsze pozostaje droga sądowa i wniosek o zniesienie współwłasności.

 10. Dzień dobry,
  Jestem wraz z moją 16 letnią siostra właścicielką domu w stosunku 50:50. Wraz z Naszym Tatą chciałybyśmy nieruchomość sprzedać. Uzyskaliśmy już nawet wspomnianą w tekście zgodę na sprzedaż domu wskazując odpowiednie dla Nas uzasadnienie. Ogłoszenie znajduje się już w Internecie. Jednak tu pojawia się problem, mianowicie Nasza matka, z którą nie utrzymujemy kontaktu od roku, a już niedługo będzie miała miejsce rozprawa rozwodowa, na której być może się nawet nie pojawi. Moje pytanie brzmi – czy można sprzedać nieruchomość za zgodą jednego rodzica? Nie znamy jej nastawienia do sprzedaży domu.

  1. Najważniejsza jest tu zgoda samego Sądu, jeżeli dodatkowo w postanowieniu Sądu o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości jest wskazany tylko Tata (bo on był wnioskodawcą), to nie będzie problemu żeby zawrzeć umowę sprzedaży domu. W przypadku, gdy w postanowieniu Sądu są wymienieni oboje rodzice, polecam skonsultować sprawę z notariuszem, który będzie umowę sporządzał, jednak w mojej opinii, zgoda matki i jej obecność nie będzie wymagana, gdy mają Państwo zgodę Sądu.

 11. Witam. Chce kupić nieruchomość od państwa którzy przepisali dom na wnuków. Jeden z nich jest nieletni
  więc potrzeba zgody sądu. Mam w związku z tym dwa pytania- czy orientuje się Pani ile mniej więcej czasu trwa rozpatrywanie wniosku przez Sąd? Dodam, że chodzi o Sąd w Warszawie. I drugie pytanie, czy często zdarza się, że Sąd wydaje postanowienie odmowne ? Chodzi o małoletniego, który nigdy w tym domu nie mieszkał.

  1. Przy dobrze prawidłowo sporządzonym wniosku, jest szansa na to iż sprawa się zakończy na jednym posiedzeniu. Niemniej na jego wyznaczenie i tak będzie trzeba czekać kilka miesięcy. Jeżeli wniosek będzie jednoznacznie wskazywał, że jest zgodny z interesem małoletniego, zostanie uwzględniony. Statystyk nie znam.

 12. Małoletni jest współwłaścicielem 1/18 budynku. Czy zawsze jest konieczny odpis z księgi wieczystej przy składaniu wniosku do sądu?
  Czy można do wniosku do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka- chęć sprzedaży tego udziału, załączyć odpis z księgi wieczystej, gdzie figuruje zmarły tata nieletniego (1/6 budynku) i wyrok, że małoletni dziedziczy po tacie 1/3.
  Czy jednak musi być już tam wpisany małoletni?

 13. Szanowna Pani,
  W nawiązaniu do Pani artykułu mam pytanie: Po śmierci mojego ojca ze spadku zrzekłam się przed notariuszem, złożyłam wniosek do sadu rodzinnego w warszawie w imieniu córki, wniosek został oddalony. Na dzień dzisiejszy czekamy na postanownie z sadu rejonowego, ale spadkobierców jest dwóch: moja mama i moja córka. Po postanowniu mama chciałaby sprzedać dom, bo jest bardzo w złym stanie i nie stać ja na utrzymanie nieruchomości. Wiem ze znowu będę musiała złożyć wniosek do sadu rodzinnego . Czy sad może znowu oddalić i nie pozwolić sprzedać nieruchomość? Po sprzedaży mama chciała zapisać w darowiźnie nowa nieruchomość córce czy cos takiego pomoże w pozwoleniu?

  1. Takie uzasadnienie uwzględnia interes osoby małoletniej, powinno być ono wystarczające dla uzyskania zgody Sądu.

  2. Witam, zamierzam kupic nieruchomosc ktorej wspolwlascicielka jest osoba maloletnia(3lata), nabyte droga spadku. Sprzedajaca zlozyla wniosek do Sadu o zgode na sprzedaz, Sad zgody udzielil jedank wyznaczyl tez kuratora dla maloletniej, ktory ma ja reprezentowac= Kurator ma byc tez strona podpisujaca umowe przedwstepna w imieniu małej. Czy to normalna procedura?

   1. Nieczęsto, jednak zdarzają się przypadki, kiedy dla osoby małoletniej ustanawia się kuratora do występowania w jej imieniu przy umowie sprzedaży nieruchomości. Istotne jest, aby zweryfikować, czy z treści postanowienia Sądu faktycznie wynika takie szczególne umocowanie dla kuratora.

 14. Spadkobiercami jesteśmy ja (pełnoletni) i mój brat (niepełnoletni). Majątek to jedna nieruchomość i spore długi. Czy jest potrzeba podziału spadku, którego przed wystąpieniem do sądu rodzinnego o przekroczenie zwykłego zarządu w celu sprzedaży działki na rzecz spłaty długów, które stanowią znaczną większość majątku? Sprawa w sądzie chwile trwa, chciałbym wstrzymać się z przyjęciem spadku, gdyż nie stać mnie na spłaty zadłużenia oraz boję się komornika.

  1. Wiem już, że podział nie jest potrzebny, ale z drugiej strony dowiedziałem się, że sąd może wymagać od nas aktu poświadczenia dziedziczenia… czy jest to konieczne? Nie znalazłem na to podstawy prawnej i wydaje mi się, że wystarczy oświadczenie przyjęcia spadku przez brata.

 15. Posiadam postanowienie wydane przes sad aby w imieniu mojej corki sprzedac nieruchomosc , ten etap za nami pytanie brzmi poniewaz obecnie od paru lat mieszkamy zagranica czy moge upowaznic np moja mam aby w moim imieniu sprzedala nieruchomosc wchodzaca w sklad majatki corki jakim zarzadzam. Obecnie nie mam mozliwosci przylotu do polski a jedynie spisania zagranica u notariusza takiego pelnomocnictwa dla mamay ewentualnie jak to zrobic aby ominac lot do polski

  1. Czas oczekiwania wydanie postanowienia zależy w dużym stopniu od tego do jakiego Sądu jest kierowana sprawa. Tak czy inaczej będzie to trwać min. 2-3 miesiące.

 16. Witam chciałabym sprzedać działkę z niedokończoną budową jest za duży dom i nie stać mnie na dokończenie jej. Chciałabym sprzedać i wybudować nowy mniejszy za te pieniądze czy Sąd się zgodzi? Czy ten nowy dom mam przepisać na syna?

  1. Czy Sąd wyda korzystne rozstrzygnięcie, tego nigdy nie można być w 100% pewnym, szczególnie na podstawie tak ogólnie przedstawionych inf. Wszystko zależy od dobrego uzasadnienia i tego, czy takie działanie leży faktycznie w interesie dziecka. Jeżeli chce Pani sprzedać nieruchomość, której dziecko jest właścicielem i kupić za te pieniądze inną nieruchomość, to ta nowa działka również musi zostać zakupiona w imieniu dziecka, na jego rzecz i na to również musi wyrazić zgodę Sąd.

 17. Dzień dobry, czy uważa Pani mecenas, że można w jednym wniosku wnieść o wyrażenie zgody na zbycie udziału w jednej nieruchomości i jednocześnie wnieść o zgodę na nabycie drugiej nieruchomości, która miałaby zostać nabyta ze środków uzyskanych ze sprzedaży pierwszej ?

  Pozdrawiam serdecznie.

 18. Witam,
  Jeżeli chcę zakupić część działki od małoletniego, czy można taki wniosek złożyć do sądu bez wcześniejszego podziału działki ? Jaki czas mają sądy na rozpatrzenie takiego wniosku ?

  1. Przedmiot czynności powinien być we wniosku jasno określony. Można spróbować wnieść o zgodę załączając wstępny projekt podziału działki sporządzony przez geodetę, wskazanie powierzchni i ceny. Rozumiem,że nie chcą Państwo dzielić działki, przed uzyskaniem zgody Sądu, warto o tym wspomnieć w uzasadnieniu.

 19. Pani Mecenas, a jak sprawa wygląda jeśli chcę sprzedać mieszkanie, w którym udział ma nieletni syn, a od sześciu lat mieszkamy za granicą? Odziedziczył udział po zmarłym ojcu. Mieszkanie jest wynajmowane, ale chcę je sprzedać i pozbyć się problemu. Nie wiem jaki sąd będzie właściwy do złożenia wniosku? Dodam że nadal jestem zameldowana w tamtym mieszkaniu.

  1. Co do zasady, w sprawach o udzielenie zgody na dokonanie danej czynności w imieniu dziecka, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.Jeżeli jednak chcieliby Państwo, aby sprawa odbyła się przed sądem polskim, to również jest na to szansa. Musieliby Państwo wykazać we wniosku że sprawa dotyczy dziecka, które ma istotne związki z Polską, posiada polskie obywatelstwo oraz majątek spadkowy tj. mieszkanie, znajduje się w Polsce. W takiej sytuacji jako rodzice powinni Państwo złożyć też oświadczenie o uznaniu jurysdykcji sądu polskiego.

 20. Witam.Moja maloletnia corka jest wlascicielem mieszkania odziedziczonego w testamencie, gdzie poyostali wnukowie domagaja sie zachowku. Musze mieszkanie sprzedac by miec na zaplate zachowku. Czy skladajac wniosek w sadzie o pozwolenie na sprzedaz mieszkania jaki mam podac numer ksiegi wieczystej, wniosek o wpis nowego wlasciciela wyslalam ale mam dostac podobno za pol roku . Czy moge w uzasadnieniu napisac ze czesciowo uzyskane pieniadze musze przeznaczyc na zachowek. Pozdrawiam

  1. We wniosku należy podać nr księgi wieczystej, założonej dla mieszkania, które ma być sprzedane. Po wpisie nowego właściciela do księgi jej numer się nie zmienia. Fakt iż pieniądze ze sprzedaży mieszkania, zostaną przeznaczone częściowo na zapłatę zachowków, mogą uzasadniać wydanie zgody przez Sąd, dlatego z pewnością warto o tym napisać w uzasadnieniu.

 21. Witam serdecznie. Mam takie pytanie. Mój syn, który ma 17 lat jest współwłaścicielem pojazdu mechanicznego ( motocykla ). Chcielibyśmy go sprzedać. Jak w takiej sytuacji ma się prawo. Czy musimy mieć zgodę sądu o sprzedaży majątku nieletniego ? Nadmieniam, że głównym właścicielem jestem ja, ale w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany syn jako współwłaściciel. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź. 🙂

  1. W przypadku niskiej wartości pojazdu, ciężko uznać sprzedaż taką za czynność przekraczającą zwykły zarząd, dla których to wymagana jest zgoda Sądu. Realia jednak wyglądają tak, iż urzędy dla przerejestrowania pojazdu i wpisania nowego właściciela, wymagają przedstawienia zgody Sądu na sprzedaż w imieniu małoletniego współwłaściciela. Najpewniej więc nie uniknie Pan drogi sądowej.

 22. Mieszkam za granicą od 6 lat,moja córka po ojcu ,był testament,odziedziczyła kilka nieruchomości i ziemie.Przystąpiła do spadku,jest postanowienie sądu ,czy mogę ja nieruchomości sprzedać ,jestem współwłaścicielem jednego z mieszkań ,No i córka jest niepełnosprawna ,ma papiery niemieckie,jak i polskie .

  1. W przypadku sprzedaży nieruchomości, której choćby współwłaścicielem jest małoletni, zgodę musi wyrazić sąd rodzinny i ustalić, czy leży to w interesie dziecka.

 23. Witam serdecznie. W 2019r sporzadzilam darowiznę mieszkania na trójkę dzieci . Dwóch synów jest małoletnich a jeden pełnoletni. Żeby sprzedać to mieszkanie muszę mieć zgodę sądu czy pełnoletni syn może je sprzedać?
  Ojciec małoletnich dzieci a mój były mąż narobił długu za który jestem odpowiedzialna,wiem że w końcu sąd zaskarży darowiznę i komornik będzie chciał sprzedać mieszkanie. Wolę zrobić to sama i spłacić dług a za resztę pieniędzy kupić mniejsze mieszkanie ,ale nie wiem jak uzasadnić to w sądzie ? Dziękuję

 24. Dzień dobry, moi synowie odziedziczyli część nieruchomości po mojej zmarłej mamie. W księdze wieczystej właścicielami był mój ojciec (żyjący na chwilę obecną) i zmarła mama. W chwili śmierci mojej mamy rodzice byli po rozwodzie, nie mieli sprawy o podział majątku. Na chwilę obecną mamy już poświadczenie dziedziczenia przez synów moich, którzy są jedynymi spadkobiercami. Chcemy wraz z ojcem sprzedać nieruchomość i w związku z tym mam pytanie, czy musze wpisać synów do księgi wieczystej i czy konieczny jest podział majątku, przed skierowaniem do sądu wniosku o uzyskanie zgody sądu na sprzedaż w imieniu małoletnich ? Dziękuję za odpowiedź i pomoc.

  1. W mojej ocenie nie ma potrzeby, ani wpisywania synów do księgi wieczystej, ani podziału majątku. Jak rozumiem udział ich we współwłasności nieruchomości wynosi po 1/4 dla każdego z synów. Dla Sądu Rodzinnego będzie to wynikało z przedstawionego do wniosku, odpisu księgi wieczystej i aktu poświadczenia dziedziczenia.

 25. Witam,czy Ja muszę iść po wniosek do sądu ,aby go wypełnić ,czy jest na internetowej stronie do ściągnięcia i wypełnienia, dziękuję

  1. Zdecydowanie nie musi Pani iść do Sądu po wniosek. Może Pani posłużyć się wzorem z internetu np. tym, który znajdzie Pani na moim blogu. Oczywiście taki wzór należy dostosować do konkretnych okoliczności sprawy.

 26. Dzień dobry.. Jeżeli chcę zamienić dom w którym 1/16 posiada małoletni, potrzebna jest zgoda sądu?? Czy rodzice małoletniego w jego imieniu mogą dokonać takiej zamiany i czy są potrzebne jakieś dokumenty.

  1. Rodzice mogą dokonać tej czynności w imieniu małoletniego, muszą jednak wcześniej uzyskać na to zgodę Sądu.

 27. Dzień dobry. Aktualnie czekam na odpowiedź z Sądu czy mogę sprzedać udziały w nieruchomości która należy do moich nieletnich corek. Biegły sporządził już wycenę. Po czym dzwoniąc do Sądu dowiedziałam sie ze mój pełnomocnik postawił biegłemu zarzuty ze za wysoko wycenił nieruchomość i znowu wszystko mi się przeciąga. Pełnomocnik zrobiła tobez mojej wiedzy. Tłumacząc się teraz że lepiej żeby wycena była niższa bo za tą która wycenił ciężko będzie mi sprzedać. Nwm, ale nie podoba mi się to tym bardziej że zauważyłam że utrzymuje kontakty z drugimi właścicielami. Więc może to w ich interesie żeby nieruchomość była tańsza i wtedy odkupią bo na papierze będzie niższa cena. Nwm co w tej sytuacji czy faktycznie jest tak że lepiej żeby była niższa wartość. Nie chciała bym żeby ktoś to wykorzystał.

  1. Nie znam szczegółów sprawy, jednak oceniając jaka wartość nieruchomości powinna zostać wskazana, kierować się trzeba przede wszystkim wartością rynkową udziału, czyli kwotą którą faktycznie jest Pani w stanie za niego uzyskać.

 28. Witam, czy we wniosku o zgodę na sprzedaż nieruchomości w imieniu małoletniego, muszę też wnosić o zgodę na pobranie prowizji przez agencję nieruchomości z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości? Chcę sprzedawać nieruchomość w imieniu córki przez agencję.

  1. Tak, uwzględniłabym tę informację we wniosku, bo jednak o tę kwotę pomniejszony zostanie majątek ze sprzedaży nieruchomości córki.

 29. Witam. Jak długo trwa postepowanie sądowe w celu uzyskania zgody na sprzedaż nieruchomości przez małoletniego? Pozdrawiam

  1. Takie postępowanie trwa od złożenia wniosku min. 2-3 miesiące, to jest jednak rzadkość.

 30. Dzień dobry.
  Chcę sprzedać nieruchomosc, której właścicielem jestem ja oraz moja nieletnia siostra. Nieruchomość jest w fatalnym stanie, a jej dalsze posiadanie wiąże się jedynie z wydatkami. Czy uzasadnienie wniosku w ten sposób oraz to,że pieniądze pozyskane ze sprzedaży nieruchomości wykorzystane będą w celu utrzymania dziecka, wystarczy?

  1. Z uzasadnienia musi wynikać, iż sprzedaż nieruchomości leży w interesie małoletniej siostry i pieniądze ze sprzedaży w jej części zostaną wykorzystane również zgodnie z jej interesem.

 31. Dzień dobry,

  Chcę sprzedać mieszkanie, które odziedziczyła córka po zmarłym mężu. Ona jest wyłącznym właścicielem. Rozumiem, że muszę wystąpić do Sądu o zgodę, jakkolwiek środki ze sprzedaży domu, chciałabym przeznaczyć na zakup większego mieszkania, dodając swoje własne oszczędności, w ten sposób byłybyśmy z córką współwłaścicielami nowego, większego mieszkania. Czy sąd wyrazi na to zgodę?
  Moje pytanie brzmi czy muszę mieć dwie osobne zgodę Sądu na sprzedaż a następnie nabycie mieszkania? Czy fakt, że dziecko teraz będzie współwłaściciel mieszkania moze spowodować sytuację, że sąd nie udzieli mi zgody.

  1. Sąd wyrazi zgodę jeżeli uzna, że czynności te leżą w interesie dziecka, więc musi to Pani dobrze uzasadnić. Zgoda Sądu musi obejmować obie czynności.

 32. Dzień dobry. A co w przypadku konieczności sprzedaży samochodu (albo innej rzeczy ruchomej), która jest we współwłasności z małoletnim? Czy tu też trzeba podać we wniosku cenę? Ceny takich rzeczy zmieniają się szybko i nie ma możliwości aby znać cenę zbycia przed sprzedażą. Często cena z ogłoszenia nie jest cena sprzedaży, bo potencjalni kupujący negocjują jej obniżenie. Czy można wnioskować o zgodę na sprzedaż po cenie zbliżonej do rynkowej, czy musi być wskazana konkretna wartość?

  1. W takim przypadku faktycznie nie trzeba podać konkretnej ceny, wskazać jednak należy iż sprzedaż auta nastąpi za kwotę nie niższą niż np. 50 tyś zł.

 33. Pani Mecenas, wraz z czteroma rodzeństwa jestesmy współwłaścicielami działki, współwłaścicielem jest również 14 letni syn zmarłego brata który również był współwłaścicielem. Chcemy sprzedać dość dużą działkę, mamy kupca. Rodzic osoby nie pełnoletniej złożył dziś wniosek do sądu w Krakowie. Ile będzie trzeba w takim razie czekać?

  1. Nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, zależy to od obłożenia konkretnego Sądu i przebiegu samej sprawy. Niemal z pewnością można jednak stwierdzić, że będzie to co najmniej kilka miesięcy.

 34. Dzień dobry. Ma pytanie odnośnie działki, której właścicielką jest niepełnoletnia córka. Niedawno dowiedziałam się , że przez część jej działki będzie prowadzona inwestycja drogowa. Z pewnością część tej działki (czy tego chcemy czy nie) zostanie wykupiona przez Zarzad Dróg. Na córkę przychodzą różne zawiadomienia i decyzje. Nie wiem, czy ja jako rodzić muszę sie starać sądownie o zarządzanie (sprzedaż) tej działki czy to Zarząd Dróg (bo to w ich interesie jest przejęcie działki), będzie musiał takie pismo do sądu wystosować. I czy ja, nie mając żadnego notarialnego czy sądowego upoważnienia mogę podejmować decyzje na dzień dzisiejszy odnośnie przychodzących pism np. podpisac pisemną deklaracje o zamiarze wydania nieruchomości w ciągu 30dni od odebrania pisma.

  1. Pani pytania to zdecydowanie materiał na poradę prawną. Odpowiedzi w komentarzach udzielam w zakresie zagadnień, które nie wymagają ode mnie głębszej analizy. W przypadku zainteresowania poradą, zapraszam po ofertę: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 35. Witam,
  Dom, w którym mieszkam ma kilku współwłaścicieli, w tym również nieletnich (dzieci), które mają bardzo małe udziały w tej nieruchomości. Dwoje z dorosłych współwłaścicieli (wcześniej wspomniani nieletni są wnukami jednego z nich) założyło sprawę w sądzie o zniesienie współwłasności poprzez sprzedaż i podział zysków. Czy możliwe aby sąd wydał nakaz sprzedaży i podział zysków uzyskanych ze sprzedaży? Pytam tutaj o sytuację, gdy stać mnie na spłacenie ich udziałów, bo oczywiste jest dla mnie, że gdyby niebyło by mnie stać, to sąd prawdopodobnie wydałby taki nakaz.

  1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności, Sąd szuka rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla współwłaścicieli. Sprzedaż nieruchomości na drodze licytacji odbywającej się według przepisów o egzekucji, po cenach niższych niż rynkowe, z pewnością najlepszym rozwiązaniem dla współwłaścicieli nie jest. Szczególnie w sytuacji, gdy jest możliwa opcja przyznania nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą pozostałych z zastosowaniem ceny rynkowej. Proszę przedstawić swoje stanowisko/propozycję Sądowi, jeżeli Sąd uzna je za wiarygodne i korzystne dla pozostałych stron, powinien się do niego przychylić.

 36. Dzień dobry,
  Synowie odziedziczyli po dziadku po 1/12 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
  Pozostała część należy do mojej siostry. Mieszkamy wspólnie i później też planujemy mieszkać razem. W związku z staraniem się o zawarcie umowy w TBS synowie jako przyszli lokatorzy nie mogą być posiadaczami lub współposiadaczami nieruchomości / prawa do nieruchomości itp.
  Jeden z synów jest niepełnoletni. Czy składając do Sądu wniosek o zgodę na sprzedaż jego udziału można to uzasadnić przeznaczeniem uzyskanych środków na wpłatę partycypacji ? Lub na spłatę pożyczki potrzebnej do wpłaty partycypacji ? Czy w uzasadnieniu takiego wniosku uzyskane przez syna fundusze muszą być przeznaczone wyłącznie na jego przyszłe potrzeby ?
  Jak można ro rozwiązać ? Dziękuję bardzo za wskazówki.

  1. Dzień dobry, na pewno czynność ma musi leżeć w interesie małoletniego i należy to wykazać. Sąd może nie uznać, iż przeznaczenie pieniędzy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych całej rodziny służy najlepszym interesom i dobru małoletniego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *