Jak nie dopuścić do zasiedzenia naszej nieruchomości?

Twoja nieruchomość jest w posiadaniu innej osoby, osoba ta zachowuje się jakby to była jej własność, martwisz się że może dojść do zasiedzenia..  niestety słusznie. Wszystko oczywiście zależy od okoliczności sprawy, niemniej dbając o swoje interesy warto podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec utracie własności nieruchomości.

Kiedy dochodzi do zasiedzenia?

Warunki zasiedzenia:

– osoba niebędąca właścicielem posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny tj. włada rzeczą jak właściciel np. remontuje budynek, ogradza działkę, czy też nawet opłaca podatek od nieruchomości.

– upływ okresu 20 lub 30 lat ww. samoistnego posiadania.

Kiedy 20, a kiedy 30 lat?

Z zasiedzeniem nieruchomości w dobrej wierze (20 lat – przypadki bardzo rzadko w praktyce występujące), mamy do czynienia gdy:

  • posiadacz jest błędnie przekonany, że posiadane prawo mu przysługuje,
  • przekonanie to jest usprawiedliwione towarzyszącymi okolicznościami np. błędnie wskazany właściciel nieruchomości w księdze wieczystej.

W złej wierze (30 lat) jest natomiast taki posiadacz, który:

  • wie, że własność mu nie przysługuje albo choć nie ma takiej świadomości, to jego niewiedza nie jest usprawiedliwiona na podstawie okoliczności sprawy,
  • już momencie objęcia rzeczy w posiadanie ma świadomość tego, że rzecz stanowi czyjąś własność.

Co zrobić żeby do zasiedzenia nie doszło?

Przede wszystkim działać!

Właściciel nieruchomości musi podjąć czynności zmierzające bezpośrednio do pozbawienia posiadacza samoistnego posiadania przed upływem odpowiednio 20 i 30 lat.

Takimi czynnościami będzie zarówno wniesienie przeciwko posiadaczowi samoistnemu pozwu do sądu, czy też wniosku w postępowaniu nieprocesowym. Muszą to być czynności wszczynające postępowania, dzięki którym faktycznie możliwe jest osiągnięcie efektu pozbawienia posiadacza samoistnego posiadania.

Rodzaj tej czynności będzie zależał od okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy.

Przykłady:

  1. Bezumowne „przywłaszczenie” działki.

Stan faktyczny:

Sąsiad bezumownie zajmuje część naszej działki, ogradza ją, traktuje jak swoją, a nawet płaci wyższy podatek od nieruchomości.

Rozwiązanie:

Przerwanie okresu zasiedzenia poprzez wniesienie przez właściciela zajętej części działki pozwu o wydanie nieruchomości.

2. Próba zasiedzenia całości nieruchomości stanowiącej współwłasność

Stan faktyczny:

Współwłaściciel korzysta z całego domu, zachowuje się jak jego jedyny właściciel, remontuje go, płaci podatki.

Rozwiązanie:

Przerwanie okresu zasiedzenia poprzez skierowanie wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości.

3. Majątek spadkowy

Stan faktyczny:

Jeden ze spadkobierców zajmuje cały lokal mieszkalny stanowiący majątek spadkowy, zachowuje się jak jego jedyny właściciel, dba o niego, remontuje, płaci podatki i inne opłaty związane z jego użytkowaniem.

Rozwiązanie:

W stosunkach między spadkobiercami do przerwania biegu zasiedzenia prowadzić może złożenie wniosku o dział spadku. Pamiętaj, że samo wniesienie o stwierdzenie nabycia spadku jest niewystarczające.

Inny sposób na przerwanie biegu zasiedzenia

W powyżej przedstawionych przykładach, ale także i w wielu innych, wystarczające dla przerwania biegu terminu, wymaganego dla zasiedzenia nieruchomości, będzie złożenie do Sądu zawezwania do próby ugodowej w danej sprawie. Jest to sposób na ugodowe „załatwienie” sprawy cywilnej przez strony jeszcze przed wniesieniem właściwego pozwu/wniosku do sądu, a jednocześnie jest to właśnie sposób na uniknięcie zasiedzenia.

Upływ terminu zasiedzenia

Jak już wyżej pisałam, będąc właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zagrożonej zasiedzeniem, musisz pamiętać o tym, aby podjąć czynności zmierzające bezpośrednio do pozbawienia posiadacza samoistnego posiadania, przed upływem odpowiednio 20 lub 30 lat.

Do zasiedzenia i nabycia prawa własności przez posiadacza samoistnego, dochodzi z chwilą upływu terminu, z mocy samego prawa. Czynności podejmowane po upływie tych okresów będą spóźnione i bezskuteczne.

Potrzebujesz pomocy w podjęciu czynności przerywających bieg zasiedzenia, a może wręcz przeciwnie chcesz wnieść o zasiedzenie nieruchomości, skontaktuj się ze mną.

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

2 thoughts on “Jak nie dopuścić do zasiedzenia naszej nieruchomości?

  1. Jestem współwłaścicielem spadkobiercom 1/3 domu i działek rolnych brat mieszka z rodzina z dziećmi ponad 30 lat czy mam do tych działek prawo nie płace żadnych opłat

    1. Czy nastąpiło zasiedzenie nieruchomości przez brata, może stwierdzić jedynie Sąd po przeprowadzeniu postępowania na skutek złożonego wniosku o zasiedzenie. To Sąd ustali, czy zostały spełnione przesłanki do zasiedzenia przez brata Pana części nieruchomości. Formalnie jest Pan nadal współwłaścicielem, jednak jeżeli brat wystąpi z ww. wnioskiem, Sąd może orzec że to Pana brat nabył przez zasiedzenie tę Pana część i właścicielem już Pan nie jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *